į pradžią turinys susisiekite  
Patarimai ir komentarai STEIGIANTIEMS BENDRIJĄ
ŽYMA APIE ĮSTEIGTĄ BENDRIJĄ REIKALINGA IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE (2016 11 25)

Notaro patvirtintus bendrijos steigimo dokumentus reikia nunešti į Registrų centrą tam, kad bendrija būtų įregistruota Juridinių asmenų registre. Turėkite omenyje, kad žyma apie įsteigtą bendriją turi būti įregistruota ir Nekilnojamojo turto registre.

 

Registrų centre dokumentus priimantis asmuo turėtų papildomai jūsų paprašyti pateikti prašymą (vietoje užpildyti) dėl žymos apie anksčiau nustatytą turto administratorių panaikinimo ir naujos žymos apie bendrojo naudojimo objektų valdymo formą - įsteigtą bendriją įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Jeigu tokio prašymo nesulauktumėte, priiminkite apie jį patys.

plačiau
 
KOKIUS DOKUMENTUS, PRIEŠ REGISTRUOJANT BENDRIJĄ, REIKĖS PATEIKTI TVIRTINTI NOTARUI (2016 10 20)

Prieš įregistruojant bendriją Registrų centre, bendrijos steigimo dokumentus turi patvirtinti notaras. Notarui pateikiami šie dokumentai:

 

1. Daugiabučio gyvenamojo namo butų/patalpų savininkų, pritariančių bendrijos steigimui, sąrašas su jų parašais.

 

2. Pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriui ir (ar) pastato statytojui įteikto pranešimo apie numatomą bendrijos steigiamąjį susirinkimą kopija (geriausia - su gavėjo žyma, kad dokumentas buvo gautas).

 

2. Pranešimas namo butų/patalpų savininkams apie planuojamą steigiamąjį susirinkimą ir jo darbotvarkę, pasirašytas iniciatoriaus/-ių.

 

3. Aktas apie dokumentų (pranešimo apie steigiamąjį susirinkimą ir įstatų ruošinio) įteikimą butų/patalpų savininkams, pasirašytas 3 asmenų.

 

4. Steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašas (pagal patvirtintą pavyzdinę formą), pasirašytas steigiamojo susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus.

 

5. Įstatai - 3 egz., (bent vienas egz. - butinai pasirašytas kiekviename puslapyje steigiamojo susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus).

 

6. Steigiamojo susirinkimo protokolas (pagal patvirtintą pavyzdinę formą).

 

7. Butų/patalpų savininkų sąrašas (Registrų centro išrašas).

 

8. Jungtinės veiklos sutartis, jeigu tokia galiojo iki įsteigiant bendriją.

 
 
ĮSTATAI: VIEŠUS PRANEŠIMUS GALIMA SKELBTI IR ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE (2016 09 19)

Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai numato tam tikrų pranešimų paskelbimą viešai spaudoje, tokie pranešimai įprastai skelbiami bendrijos narių pasirinktame dienraštyje, toks punktas įrašomas ir į bendrijos įstatus, bet gali būti pasirinktas ir kitas variantas - viešų pranešimų skelbimas elektroninėje erdvėje.

 

Bendrijų įstatymas minėto viešų pranešimų skelbimo nereglamentuoja, todėl taikant analogiją su LR Akcinių bendrovių įstatymo 4 str. 4 d. nuostata („Bendrovės įstatuose nurodomas šaltinis, kuriame skelbiami bendrovės vieši pranešimai, turi būti Lietuvos Respublikos dienraštis arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamas elektroninis leidinys viešiems pranešimams skelbti"), bendrijos įstatuose nurodytu šaltiniu viešiems pranešimams skelbti gali būti ir kuris nors Lietuvos dienraštis, ir juridinių asmenų registro leidžiamas elektroninis leidinys viešiems pranešimams skelbti.

 

Vyriausybės nutarimą apie viešų pranešimų skelbimo elektroninėje erdvėje tvarką galima rasti čia.

 
 
KAIP ADMINISTRATORIUS TURI PERDUOTI NAMĄ BENDRIJAI (2016 08 02)

Administratorius  privalo:

1. per 30 dienų nuo administravimo pabaigos pateikti savivaldybei, patalpų savininkams ir perimantiems namo valdymą su namu susijusios veiklos ataskaitą;

2. perduoti turtą jo buvimo vietoje;

3. perduoti patalpų savininkų sukauptas lėšas;

4. perduoti pagal Administravimo nuostatų 4 punktą rengtus ir saugotus dokumentus;

5. grąžinti viską, ką gavo vykdydamas pareigas, išskyrus atlyginimą už administravimą ir (ar) kitas teisėtai teiktas paslaugas.

Perdavimas įforminamas perdavimo aktu, kurį pasirašo perduodančios ir priimančios šalių atstovai. Iki perdavimo akto pasirašymo dienos administratorius atlieka jam priskirtas funkcijas.

 

Jūsų dėmesiui - ir LR Aukščiausiojo teismo išaiškinimas patalpų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai klausimu, jį galite paskaityti čia.

 
 
AR VERTA STEIGTI BENDRIJĄ (2016 08 02)
AR VERTA STEIGTI BENDRIJĄ (2016 08 02)

Šiemet Kaune įsteigtos bendrijos pirmininkas Valdas, be kitko, nestokojantis humoro ir kūrybingumo (jo kalbos netaisėme į literatūrinę), geranoriškai ir linksmai pasidalijo patirtimi apie tai, kas paskatino jį ir jo kaimynus burtis, keisti esamą situaciją ir pradėti patiems administruoti savo daugiabutį namą. Tiems, kurie dar tik galvoja apie bendrijos steigimą, Valdas sako: "<...> atsistokit tiesiai ant to kelio, pažvelkite į priekį ir ženkite tą pirmą žingsnį. Bo vis vien kada nors teks. Ir geriau vėliau (ta prasme – dabar) nei niekada, nes su kiekviena diena, ške, prarandame kažkiek to gero".

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2