į pradžią turinys susisiekite  
Teismų praktika bendrijų klausimais

JOKS FIZINIS ASMUO NEGALI BŪTI VERČIAMAS PRIKLAUSYTI KOKIAI NORS BENDRIJAI (trumpai, kaip keitėsi nuostatos)

<...>

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (1995-12-19 redakcija) 16 straipsnio 1 dalyje ir šio įstatymo (2000-06-20 redakcija) 27 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta, kad bendrijos nario teises ir pareigas namo patalpų savininkai įgyja nuo bendrijos įstatų įregistravimo dienos arba nuo nuosavybės teisės į patalpas bendrijos name atsiradimo dienos (tokia nuostata buvo įtvirtinta ir 2002-03-22 įregistruotuose bendrijos įstatų 80, 81 p.). Ši įstatymo nuostata Konstitucinio Teismo 2000-12-21 nutarimu pripažinta prieštaraujančia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnio 1, 2 dalims, konstatavus, kad joks fizinis asmuo negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, todėl tam tikrai daugiabučių namų patalpų savininkų daliai nusprendus įsteigti bendriją, kiti savininkai dėl to negali būti savaime laikomi bendrijos nariais. 2001-10-09 įstatymu Nr. IX-532 buvo panaikinta DNSBĮ 27 straipsnio 4 dalies nuostata, nustatant, kad į bendriją įstojama ir iš jos išstojama buto ar kitų patalpų savininko prašymu bendrijos įstatų nustatyta tvarka (27 str. 2 d.), jog bendrijos nario teises ir pareigas patalpų savininkai įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos. <...>

 

Ištrauka iš bylos Nr. 2A-941-467/2012.

 

 

AR GALI SAVININKAS NE BENDRIJOS NARYS GAUTI BENDRIJOS DOKUMENTŲ NUORAŠUS, INFORMACIJĄ APIE PASLAUGAS IR MOKĖJIMUS IR KT.

 

<...>

Konstitucinis Teismas 1999 m. birželio 23 d. nutarime konstatavo, kad bendrijos įsteigimas nereiškia, kad privačios ar viešosios nuosavybės teisės subjektai netenka nuosavybės teisės į jiems priklausantį turtą, todėl bendrijos įsteigimas savaime nesuteikia pagrindo varžyti ar kitaip riboti savininkų teises ir teisėtus interesus. Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarime punkte taip pat konstatuota, kad narystės bendrijoje savanoriškumo principas reiškia, jog savininkas gali ir nestoti į bendriją, t. y. nesusieti savęs narystės bendrijoje ryšiais, tačiau ir tokiu atveju gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų daugiabučiame name savininkas yra kitų teisinių santykių, susijusių su bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimu, subjektas. Atsižvelgiant šias teisės aktų nuostatas, ieškovo prašymas įpareigoti atsakovą pateikti ieškovui <...> gyvenamojo namo <...> atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo akto <...>, valdybos nutarimo <...>, <...> savininkų susirinkimo protokolo nuorašus, <...> sutarčių su paslaugas tiekiančiomis įmonėmis nuorašus <...> yra tenkintini

<...>

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas įtvirtina 23 str. 1 d. įtvirtina duomenų subjekto teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą bei susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Atsižvelgiant į šią įstatymo nuostatą, o taip pat į LR CK 4.82, 4.83, 4.85, 4 76 str. įtvirtintas butų ir kitų patalpų savininkų teisės, konstatuotina, kad ieškovas turi teisę gauti informaciją apie jam suteiktas paslaugas, jo mokėjimus už paslaugas, jam apskaičiuotas kompensacijas, o taip pat ir informaciją apie tai pagal kokius duomenis yra fiksuojamas sunaudoto šalto ir karšto vandens kiekis, kokia tvarka skaičiuojamas cirkuliacinio vandens mokestis, todėl trečias, ketvirtas ir penktas ieškinio reikalavimai yra tenkintini.

Kaip buvo minėta, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas įtvirtina 23 str. 1 d. įtvirtina duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, tačiau to paties įstatymo 30 str. 1 d. numato duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo pareigą įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Šia įstatymo norma yra siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumą ir iš jo kylančią asmens teisę į privatumą (Konstitucinis Teismas 1999 m. spalio 21 d. nutarime pažymėjo, kad asmens teisė į privatumą apima privatų, šeimos ir namų gyvenimą, asmens fizinę ir psichinę neliečiamybę, garbę ir reputaciją, asmeninių faktų slaptumą, draudimą skelbti gautą ar surinktą konfidencialią informaciją ir kt.). Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas atsakovui pateikti atsakovo turimus dokumentus bei informaciją apie kitus asmenis yra nepagrįstas. Todėl ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą pateikti dokumentą, liudijantį bendrasavininkės E. M. <...> skolos apmokėjimo faktą <...> yra netenkinamas.

<...>

Plačiau apie tai žr.www.eteismai.lt čia.