į pradžią turinys susisiekite  
Teisės aktai

DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VEIKLĄ

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

1. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

 

2. LR Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 strai psnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašas (pavyzdinės formos)

 

4. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašas (pavyzdinė forma)

 

5. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų BENDRIJOS NARIŲ balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas

 

6. Butų ir kitų patalpų VISŲ SAVININKŲ balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas

 

 

GYVENAMŲJŲ NAMŲ VALDYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

1.

LR Civilinis kodeksas

 

2.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai

 

3.

Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas

 

4.

Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika

 

5.

Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka

 

6.

LR Statybos įstatymas (nuo 2017 01 01)

 

7.

 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas 

 

8.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašas (pavyzdinė forma)

 

9.

Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas

 

10.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinės taisyklės

 

11.

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaita (pavyzdinė forma)

 

12.

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymas ir šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros minimalių apimčių darbų sąrašas ir periodiškumas

 

13.

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas

 

14.

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

 

15.

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdines taisyklės

.

16.

Vilniaus miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės

 

17.

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdytojų paskyrimas

 

18.

 

Nekilnojamojo turto mokesčio dalies, skirtos daugiabučiams gyvenamiesiems namams atnaujinti, administravimo tvarka

 

19.

Savanoriškos veiklos įstatymas