į pradžią turinys susisiekite  
Patarimai ir komentarai STEIGIANTIEMS BENDRIJĄ
BENDRIJOS PAVADINIMAS - KOKIE KELIAMI REIKALAVIMAI (2017 02 13)

75. Filialo ar atstovybės pavadinime privalo būti juridinio asmens (steigėjo) pavadinimas ir žodis „filialas“ ar „atstovybė“.
76. Dokumentų ir duomenų teikėjai gali kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimą. Šiuo atveju pateikiami šie dokumentai:
76.1. prašymas laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimą;
76.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą;
76.3. šių Nuostatų 74 punkte nurodyti dokumentai.

77. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 76 punkte nurodytus dokumentus ar prašymą įregistruoti juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, nustato, ar pavadinimas nėra tapatus su kitų juridinių asmenų, filialų ar atstovybių pavadinimais, laikinai įtrauktais į Registrą pavadinimais ir prekių ženklais, įregistruotais Prekių ženklų registre. Nustatant tapatumą, nevertinami teisinę formą nusakantys žodžiai ar jų santrumpa.
78. Notaras ar Teisingumo ministerija netikrina juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo atitikties teisės aktų reikalavimams. Registro tvarkytojas tikrina tik šių Nuostatų 75 ir 77 punktuose nurodytus reikalavimus pavadinimui.
79. Registro tvarkytojas, gavęs prašymą laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įtraukia į Registrą juridinio asmens pavadinimą, jeigu tam nėra kliūčių.
80. Laikinai įtrauktas į Registrą juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimas Registre saugomas 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo Registro tvarkytojui dienos. Jeigu per šį laiką juridinis asmuo, filialas ar atstovybė neįsteigiami ar nepakeičia pavadinimo, pavadinimas išbraukiamas iš Registro, nepranešus apie tai asmenims, pateikusiems prašymą.

 

P.S. Jeigu Bendrijos pavadinimą sukursite paprastą, įrašydami, pavyzdžiui, namo adresą (pav., Daugiabučio namo Vardenio g. 11 Vilniuje bendrija), kelblumų dėl pavadinimo neturėtų kilti, dauguma steigėjų tokiais atvejais nesikreipia dėl laikino pavadinimo įtraukimo į registrą.