į pradžią turinys susisiekite  
Patarimai ir komentarai ĮSTEIGUSIEMS BENDRIJAS
KAIP ORGANIZUOTI BENDRIJOS NARIŲ VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ KARANTINO SĄLYGOMIS (2021 06 14)

Dalijamės su jumis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus patarėjos Dainos Švėgždaitės 2021 m. birželio mėn. 10 dieną pateiktu paaiškinimu, kaip organizuoti bendrijos narių susirinkimą karantino metu:

 

„Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Vilniaus departamentas susipažino su Jūsų 2021 m. birželio 9 d. paklausimu dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų susirinkimų organizavimo karantino metu.

 

Pažymime, kad NVSC nėra suteikta teisė aiškinti įstatymus ir kitus teisės aktus, todėl šiame atsakyme pateikta tik specialistų nuomonė dėl teisės aktų nuostatų taikymo ir ji negali būti traktuojama kaip oficiali išvada teisės aktų aiškinimo prasme.

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” (toliau – Nutarimas Nr. 1226), kuriuo patvirtinamas karantino režimas, 6 punktas nurodo, kad valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami taip, kad būtų užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos, arba nuotoliniu būdu. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų įstatymų nustatytų funkcijų (darbų) atlikimą.

 

Pagal Lietuvos Respublikos Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nuostatas Daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau – Bendrija) yra juridinis asmuo, kurio veiklą nustato bendrijos įstatai.

 

Pažymėtina, kad Bendrijos nevykdo renginių, pramogų organizavimo veiklos, todėl Bendrijos narių susirinkimų organizavimui neturėtų būti taikomi reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendime Nr. V-1255 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo".

 

Bendrijos darbas turi būti vykdomas užtikrinant darbo organizavimo būtinas sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendime Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus įmonių darbo organizavimo būtinų sąlygų“.

 

Bendrijos narių susirinkime būriuojasi asmenys iš įvairių skirtingų šeimų, susirinkimo organizatoriai apie šių asmenų sveikatos būklę ar jų izoliavimą duomenų neturi. Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai numato dėl priimamų sprendimų Bendrijos narių balsavimo raštu galimybę. Atsižvelgiant į tai, siūlytume susirinkimų karantino metu neorganizuoti, ar organizuoti nuotoliniu būdu (el. paštu, anketomis ir pan.).

 

Jeigu dėl objektyvių svarbių priežasčių susirinkimas yra neišvengiamai būtinas (siekiant užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų įstatymų nustatytų funkcijų (darbų) atlikimą),

  • jį reikėtų organizuoti atvirose erdvėse (lauke),
  • jų metu privalu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones),
  • taip pat privalu laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų,
  • asmenims vengti tiesioginio fizinio kontakto (pvz., rankos paspaudimas),
  • laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo),
  • neleisti dalyvauti nariams, kuriems pasireiškia kvėpavimo takų infekcijos simptomai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) arba jie yra izoliuoti,
  • bei pagal galimybes ir konkrečią situaciją apsvarstyti/imtis kitų papildomų priemonių, galinčių sumažinti užsikrėtimo riziką, užkirsti kelią viruso plitimui (pavyzdžiui, kiek įmanoma trumpinti bendravimo laiką, viso susirinkimo metu tinkamai dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (t. y. susirinkimo metu negerti kavos, vandens ir pan.), kiek įmanoma sumažinti susirinkime dalyvaujančių asmenų skaičių (galbūt organizuoti mažesnėmis grupėmis, įvertinti galimybę naudotis skaitmeninėmis technologijomis) ir pan.

 

Pažymime, kad socialinių kontaktų mažinimas išlieka pagrindine Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemone, kad, esant užkrečiamosios ligos plitimo pavojui, būtina imtis visų priemonių, padedančių mažinti žmonių būriavimąsi ir kontaktus.“


PASTABOS:

 

Primename, kad bendrijos narių skaičius bendrijos narių visuotiniame susirinkime gali būti sumažintas, jeigu kai kurie bendrijos nariai paskelbto susirinkimo darbotvarkės klausimais savo nuomonę pateiktų iš anksto raštu (gali būti taikoma, jeigu bendrijos įstatuose tokia galimybė yra numatyta), be to, vadovaudamiesi Civilinio kodekso 2.89 straipsniu bendrijos nariai savo balsavimo teisę gali perleisti kitam asmeniui (nedalyvautų susirinkime).

 

Taip pat primename, kad vadovaujantis Bendrijų įstatymu balsuojant raštu (kai nėra šaukiamas bendrijos narių visuotinis susirinkimas) negalima priimti sprendimų dėl valdymo organų rinkimo ar atšaukimo, įstatų keitimo, bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo, šiais atvejais susirinkimą šaukti būtina (žr. Bendrijų įstatymo 11 str. 12 ir 7 dalis).